4η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Χλωρίδας
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
1  Androcymbium rechingeri 1842 documents-icon 35 digital map icon
2  Anthemis glaberrima 1766
documents-icon 35 digital map icon
3  Artemisia eriantha
1763
documents-icon 35 -
4  Asyneuma giganteum 1748 documents-icon 35 -
5  Botrychium simplex 1419 documents-icon 35 digital map icon
6  Bupleurum capillare 1605 documents-icon 35 digital map icon
7  Bupleurum kakiskalae 1606 documents-icon 35 digital map icon
8  Buxbaumia viridis 1386 documents-icon 35 -
9  Centaurea heldreichii 6197 documents-icon 35 digital map icon
10  Centaurea attica megarensis 1806 documents-icon 35 digital map icon
11  Centaurea immanuelis-loewii 4080 documents-icon 35 digital map icon
12  Centaurea kalambakensis 1776 documents-icon 35 digital map icon
13  Centaurea lactiflora 1778 documents-icon 35 digital map icon
14  Centaurea lancifolia 7003 documents-icon 35 digital map icon
15  Centaurea niederi 1780 documents-icon 35 digital map icon
16  Centaurea peucedanifolia 1799 documents-icon 35 digital map icon
17  Centaurea princeps 6198 documents-icon 35 digital map icon
18  Cephalanthera cucullata 1901 documents-icon 35 digital map icon
19  Clinopodium taygeteum 6999 documents-icon 35 digital map icon
20  Colchicum coustourieri 1835 documents-icon 35 digital map icon
21  Consolida samia 1478 documents-icon 35 digital map icon
22  Convolvulus argyrothamnos 1663 documents-icon 35 digital map icon
23  Crepis crocifolia 1786 documents-icon 35 digital map icon
24  Crepis pusilla 4082 documents-icon 35 digital map icon
25  Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii 6996 documents-icon 35 digital map icon
26  Fritillaria conica 1834 documents-icon 35 digital map icon
27  Fritillaria drenovskii 1846
documents-icon 35 digital map icon
28  Fritillaria gussichiae 1845 documents-icon 35 digital map icon
29  Fritillaria obliqua 1852 documents-icon 35 digital map icon
30  Fritillaria rhodocanakis 1843 documents-icon 35 -
31  Galanthus nivalis 1866 documents-icon 35 -
32  Gentiana lutea 1657 documents-icon 35 -
33  Gladiolus palustris 4096 documents-icon 35 digital map icon
34  Globularia stygia 1432 documents-icon 35 digital map icon
35  Helichrysum sibthorpii 1771 documents-icon 35 digital map icon
36  Himantoglossum jankae 6927 documents-icon 35 digital map icon
37  Hypericum aciferum 1433 documents-icon 35 digital map icon
38  Iberis runemarkii 6194 documents-icon 35 -
39  Jankaea heldreichii 1740 documents-icon 35 digital map icon
40  Linaria hellenica
1718 documents-icon 35 digital map icon
41  Lindernia procumbens 1725 documents-icon 35 digital map icon
42  Marsilea quadrifolia 1428 documents-icon 35 -
43  Nepeta argolica ssp. dirphya 6283 documents-icon 35 digital map icon
44  Nepeta sphaciotica 1684 documents-icon 35 digital map icon
45  Ophrys argolica subsp. argolica 7002 documents-icon 35 digital map icon
46  Origanum dictamnus 1685 documents-icon 35 digital map icon
47  Paeonia clusii subsp. rhodia 1481 documents-icon 35 -
48  Paeonia parnassica 1482 documents-icon 35 -
49  Phoenix theophrasti 1896 documents-icon 35 digital map icon
50  Polygonum praelongum 1440 documents-icon 35 digital map icon
51  Pontechium maculatum subsp. maculatum 6948 documents-icon 35 -
52  Ramonda serbica 1739 documents-icon 35 digital map icon
53  Rhododendron luteum 4093 documents-icon 35 digital map icon
54  Ruscus aculeatus 1849 documents-icon 35 digital map icon
55  Silene holzmannii 1459 documents-icon 35 digital map icon
56  Silene orphanidis 1463 documents-icon 35 digital map icon
57  Solenanthus albanicus 1671 documents-icon 35 digital map icon
58  Symphytum cycladense 1672 documents-icon 35 digital map icon
59  Tozzia carpathica 4116 documents-icon 35 digital map icon
60  Veronica oetaea 1732 documents-icon 35 digital map icon
61  Viola athois 1588 documents-icon 35 digital map icon
62  Viola delphinantha 1590 documents-icon 35 -
63  Woodwardia radicans 1426 documents-icon 35 digital map icon
64  Zelkova abelicea 1436 documents-icon 35 digital map icon
Home   Close