3η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Χλωρίδας
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
1  Androcymbium rechingeri 1842 documents-icon 35 digital map icon
2  Anthemis glaberrima 1766
documents-icon 35 digital map icon
3  Artemisia eriantha (=Artemisia umbelliformis) 1763
documents-icon 35 -
4  Asyneuma giganteum 1748 documents-icon 35 -
5  Botrychium simplex 1419 documents-icon 35 digital map icon
6  Bupleurum capillare 1605 documents-icon 35 digital map icon
7  Bupleurum kakiskalae 1606 documents-icon 35 digital map icon
8  Buxbaumia viridis 1386 documents-icon 35 -
9  Centaurea alba subsp. heldreichii 1770 documents-icon 35 digital map icon
10  Centaurea attica megarensis 1806 documents-icon 35 digital map icon
11  Centaurea immanuelis-loewii 4080 documents-icon 35 digital map icon
12  Centaurea kalambakensis 1776 documents-icon 35 digital map icon
13  Centaurea lactiflora 1778 documents-icon 35 digital map icon
14  Centaurea niederi 1780 documents-icon 35 digital map icon
15  Centaurea peucedanifolia 1799 documents-icon 35 digital map icon
16  Centaurea princeps 6198 documents-icon 35 digital map icon
17  Cephalanthera cucullata 1901 documents-icon 35 digital map icon
18  Colchicum coustourieri 1835 documents-icon 35 digital map icon
19  Consolida samia 1478 documents-icon 35 digital map icon
20  Convolvulus argyrothamnos 1663 documents-icon 35 digital map icon
21  Crepis crocifolia 1786 documents-icon 35 digital map icon
22  Crepis pusilla 4082 documents-icon 35 digital map icon
23  Dactylorhiza kalopissii 4103 documents-icon 35 digital map icon
24  Fritillaria conica 1834 documents-icon 35 digital map icon
25  Fritillaria drenovskii 1846
documents-icon 35 digital map icon
26  Fritillaria gussichiae 1845 documents-icon 35 digital map icon
27  Fritillaria obliqua 1852 documents-icon 35 digital map icon
28  Fritillaria rhodocanakis 1843 documents-icon 35 -
29  Galanthus nivalis 1866 documents-icon 35 -
30  Gentiana lutea 1657 documents-icon 35 -
31  Gladiolus palustris 4096 documents-icon 35 digital map icon
32  Globularia stygia 1432 documents-icon 35 digital map icon
33  Helichrysum sibthorpii 1771 documents-icon 35 digital map icon
34  Himantoglossum hircinum ssp. Caprinum 6218 documents-icon 35 digital map icon
35  Hypericum aciferum 1433 documents-icon 35 digital map icon
36  Iberis runemarkii 6194 documents-icon 35 -
37  Jankaea heldreichii 1740 documents-icon 35 digital map icon
38  Linaria hellenica (Linaria tenuis) 1718 documents-icon 35 digital map icon
39  Lindernia procumbens 1725 documents-icon 35 digital map icon
40  Marsilea quadrifolia 1428 documents-icon 35 -
41  Micromeria taygetea 1697 documents-icon 35 digital map icon
42  Nepeta argolica ssp. dirphya (=Nepeta dirphya) 6283 documents-icon 35 digital map icon
43  Nepeta sphaciotica 1684 documents-icon 35 digital map icon
44  Ophrys argolica 1904 documents-icon 35 digital map icon
45  Origanum dictamnus 1685 documents-icon 35 digital map icon
46  Paeonia clusii subsp. rhodia 1481 documents-icon 35 -
47  Paeonia parnassica 1482 documents-icon 35 -
48  Phoenix theophrasti 1896 documents-icon 35 digital map icon
49  Polygonum praelongum 1440 documents-icon 35 digital map icon
50  Ramonda serbica 1739 documents-icon 35 digital map icon
51  Rhododendron luteum 4093 documents-icon 35 digital map icon
52  Ruscus aculeatus 1849 documents-icon 35 digital map icon
53  Silene holzmannii 1459 documents-icon 35 digital map icon
54  Silene orphanidis 1463 documents-icon 35 digital map icon
55  Solenanthus albanicus 1671 documents-icon 35 digital map icon
56  Symphytum cycladense 1672 documents-icon 35 digital map icon
57  Tozzia alpina subsp. carpathica 6244 documents-icon 35 digital map icon
58  Veronica oetaea 1732 documents-icon 35 digital map icon
59  Viola athois 1588 documents-icon 35 digital map icon
60  Viola delphinantha 1590 documents-icon 35 -
61  Wagenitzia lancifolia (=Centaurea lancifolia) 1767 documents-icon 35 digital map icon
62  Woodwardia radicans 1426 documents-icon 35 digital map icon
63  Zelkova abelicea 1436 documents-icon 35 digital map icon
Home   Close