Ψηφιακά τεκμήρια Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ

Ως ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο, ορίζεται η μονάδα τεκμηρίωσης η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία-αντικείμενα (πλήρη κείμενα, εικόνες, πολυμεσικό υλικό), τα οποία περιγράφονται σε βάθος με επιστημονικό τρόπο, από σχετικά μεταδεδομένα.

Το ψηφιακό τεκμήριο δομείται γύρω από το ψηφιακό αντικείμενο, το οποίο αποτελείται από το ψηφιακό σώμα του κυρίως τεκμηρίου (πλήρες κείμενο, εικόνα, κ.α.), τα περιγραφικά μεταδεδομένα και τη σημασιολογική τους ερμηνεία που τα συνοδεύει.

Τα ψηφιακά αποθετήρια είναι συστήματα λογισμικού που σκοπό έχουν την ηλεκτρονική απόθεση, οργάνωση, και διάθεση μέσω διαδικτύου των ψηφιακών τεκμηρίων. Προσφέρουν μεταξύ άλλων, υπηρεσίες αναζήτησης, πλοήγησης, πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω μονίμων προσδιοριστών, κατάθεσης και διαχείρισης περιεχομένου καθώς και ασφαλούς διαφύλαξης και διατήρησης του ψηφιακού υλικού. Επιτρέπουν την πραγματοποίηση μίας σειράς λειτουργιών όπως την αντιστοίχιση μεταδεδομένων με διεθνή πρότυπα, τη διάθεση του περιεχομένου σε διαφορετικές πλατφόρμες και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ διατίθεται από τον σύνδεσμο: http://repository.biodiversity-info.gr/.

Σε αυτό συγκεντρώνεται και διατηρείται σε ψηφιακή μορφή η πνευματική παραγωγή του οργανισμού. Το ΕΚΒΥ μεριμνά για την  διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται από τον ίδιο τον οργανισμό και τα  μέλη του (πχ  μελέτες, βιβλία, ερευνητικές εργασίες,  εκπαιδευτικό υλικό, χάρτες, κλπ) στο ευρύ κοινό. Το ψηφιακό αποθετήριο αποτελεί ταυτόχρονα την δέσμευση του ΕΚΒΥ για τη διαχείριση και οργάνωση του ψηφιακού του περιεχομένου, την συντήρησή του σε βάθος χρόνου καθώς και για την  πρόσβαση και την διανομή του. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Διαχέει μέσω διαδικτύου πάνω από 1800 ψηφιακά τεκμήρια της Συλλογής της  Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και συγκεκριμένα: Αφίσες, Βιβλία, Εκπαιδευτικά πακέτα, Μελέτες - Εκθέσεις – Άρθρα, Οπτικοακουστικό Υλικό, Περιοδικά, Φυλλάδια, Φωτογραφίες και Χάρτες.

Τα ψηφιακά τεκμήρια αφορούν υλικό για το οποίο το ΕΚΒΥ διατηρεί τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και διαθέτει με την άδεια χρήσης Creative Commons 4.0 Attribution. Η άδεια αυτή καθορίζει τον τρόπο επανάχρησης του κάθε ψηφιακού τεκμηρίου, και είναι η «Αναφορά στον αρχικό δημιουργό». Η άδεια δεν αναιρεί τα δικαιώματα του δικαιούχου από τις εξουσίες του που απορρέουν είτε από το περιουσιακό είτε από το ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορίζει όμως ότι ο χρήστης που θα χρησιμοποιήσει το υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς, απαιτείται να αναφέρει τον δημιουργό ή τον χορηγό της άδειας, να παρέχει τον σχετικό σύνδεσμο με την άδεια χρήσης, και να αναφέρει εάν έκανε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό.

Η αναζήτηση και εύρεση ψηφιακών τεκμηρίων από το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1.    Μέσω της αναζήτησης του Δικτυακού Τόπου.
2.    Μέσω της Πλοήγησης και Αναζήτησης στο ίδιο το ψηφιακό αποθετήριο.

Home   Close