Γεωχωρικά δεδομένα

Ο Δικτυακός Τόπος συνδέεται με γεωγραφικό αποθετήριο όπου υπάρχουν αποθηκευμένα γεωχωρικά δεδομένα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
Τα γεωχωρικά δεδομένα που μπορεί να ανακαλύψει ο χρήστης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

- Εθνικά προστατευόμενες περιοχές
- Περιοχές δικτύου NATURA 2000
- Περιοχές χαρακτηρισμένες από διεθνείς συμβάσεις

  • Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης
  • Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ
  • Βιογενετικά Αποθέματα
  • Αποθέματα Βιόσφαιρας
  • Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα
  • Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

- Υγρότοποι

  • Υγρότοποι της Ελλάδας (Ηπειρωτικό τμήμα)
  • Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας
  • Επιστημονική οριοθέτηση υγροτόπου Μουστού

- Τύποι οικοτόπων χαρτογράφησης

- Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ

  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
   • Εξάπλωση τύπων οικοτόπων Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2001-2006)
   • Εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2001-2006)
     
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2007-2012
   • Εξάπλωση τύπων οικοτόπων Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2007-2012)
   • Εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2007-2012)

- Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ

  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
   • Εξάπλωση ειδών Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2001-2006)
   • Εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2001-2006)

  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2007-2012
   • Εξάπλωση ειδών Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2007-2012)
   • Εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (2007-2012)

- Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης αναπαραγόμενων πουλιών Οδηγίας 2009/147/ΕΚ

  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2008-2014
   • Εξάπλωση αναπαραγόμενων πουλιών Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (2008-2014)
   • Εύρος εξάπλωσης αναπαραγόμενων πουλιών Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (2008-2014)

- Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

- Λίμνες

  • Βαθυμετρία λιμνών
   • Βαθυμετρικά σημεία λιμνών
   • Ισοβαθείς καμπύλες λιμνών
  • Κατάσταση λιμνών
   • Οικολογική κατάσταση λιμνών
   • Χημική κατάσταση λιμνών
   • Συνολική κατάσταση λιμνών
  • Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Λιμνών
   • Σταθμοί Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης λιμνών

- Υποδομές ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ερμηνείας

- Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO


Η αναζήτηση και εύρεση των γεωχωρικών δεδομένων από τον χρήστη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 1. Μέσω της υπηρεσίας καταλόγου μεταδεδομένων του ΕΚΒΥ.
 2. Μέσω της αναζήτησης του Δικτυακού Τόπου.
Home   Close