Έκθεση Άρθρου 12 περιόδου 2008-2012

Η έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, υπό το άρθρο 12 για την περίοδο 2008-2012 βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envv5hdfq/. Καλύπτει την τυπική περίοδο αναφοράς διευρυμένη κατά δύο έτη (έως το 2014), κατόπιν συνεννόησης της Αναθέτουσας Αρχής με την ΕΕ, προκειμένου να περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίου που εκπονήθηκαν κατά το 2014.

Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη:

- Γενικό μέρος
Περιλαμβάνει τα στοιχεία προόδου, περιλαμβανομένων βασικών γεγονότων και διαδικτυακών συνδέσμων άλλων πηγών για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με π.χ. τη νομική ενσωμάτωση, την έρευνα και εργασία για την προστασία, διαχείριση και χρήση των πληθυσμών των πτηνών.

- Ειδικό μέρος (Έντυπα αναφοράς και χάρτες)
Περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς των ειδών των πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα και τα γεωχωρικά δεδομένα/χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης αυτών που αναπαράγονται στη χώρα. Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» (sensitive) λόγω της τρωτότητάς τους.

 

Home   Close