3η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Ιχθυοπανίδας
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Ψάρια (MED-MMED)
1  Acipenser naccarii - Επιστημονική επιφύλαξη (2007-2014-considered extinct) 1100 documents-icon 35 -
2  Acipenser stellatus 2488 documents-icon 35 digital map icon
3  Acipenser sturio 1101 documents-icon 35 digital map icon
4  Petromyzon marinus (αμφίβολη παρουσία στη θάλασσα) 1095 documents-icon 35 digital map icon
Ψάρια (MED)
5  Alburnus vistonicus (ως Chalcalburnus chalcoides)  5269 documents-icon 35 digital map icon
6  Alburnus volviticus (ως Chalcalburnus chalcoides)  5268 documents-icon 35 digital map icon
7  Alosa fallax 1103 documents-icon 35 digital map icon
8  Alosa macedonica 2490 documents-icon 35 digital map icon
9  Alosa vistonica  5048 documents-icon 35 digital map icon
10  Aphanius almiriensis  5276 documents-icon 35 digital map icon
11  Aphanius fasciatus  1152 documents-icon 35 digital map icon
12  Aspius aspius  1130 documents-icon 35 digital map icon
13  Βarbus albanicus (=Luciobarbus albanicus)  5180 documents-icon 35 digital map icon
14  Barbus balcanicus  5261 documents-icon 35 digital map icon
15  Barbus cyclolepis 5088 documents-icon 35 digital map icon
16  Barbus euboicus  5089 documents-icon 35 digital map icon
17  Βarbus graecus (=Luciobarbus graecus)  5090 documents-icon 35 digital map icon
18  Barbus macedonicus  5093 documents-icon 35 digital map icon
19  Barbus peloponnesius  5094 documents-icon 35 digital map icon
20  Barbus pergamonensis  5254 documents-icon 35 digital map icon
21 Barbus prespensis  5095 documents-icon 35 digital map icon
22  Barbus sperchiensis  5256 documents-icon 35 digital map icon
23  Barbus strumicae  5263 documents-icon 35 digital map icon
24  Cobitis arachthosensis  5312 documents-icon 35 digital map icon
25  Cobitis hellenica  5313 documents-icon 35 digital map icon
26  Cobitis meridionalis  5310 documents-icon 35 digital map icon
27  Cobitis ohridana  5308 documents-icon 35 digital map icon
28  Cobitis puncticulata 5311 documents-icon 35 digital map icon
29  Cobitis punctilineata 5306 documents-icon 35 digital map icon
30  Cobitis stephanidisi  5307 documents-icon 35 digital map icon
31  Cobitis strumicae  5299 documents-icon 35 digital map icon
32  Cobitis trichonica 1144 documents-icon 35 digital map icon
33  Cobitis vardarensis 5309 documents-icon 35 digital map icon
34  Economidichthys pygmaeus  5337 documents-icon 35 digital map icon
35  Economidichthys trichonis 5338 documents-icon 35 digital map icon
36  Eudontomyzon graecus  5260 documents-icon 35 digital map icon
37  Eudontomyzon hellenicus  2483 documents-icon 35 digital map icon
38  Gobio elimeius (=Romanogobio elimeius)  6159 documents-icon 35 digital map icon
39  Knipowitchia goerneri  6292 documents-icon 35 digital map icon
40  Knipowitchia milleri  6293 documents-icon 35 digital map icon
41  Ladigesocypris ghigii 1117 documents-icon 35 digital map icon
42  Leusiscus keadicus (=Squalius keadicus) 6193 documents-icon 35 digital map icon
43  Pelasgus epiroticus 6263 documents-icon 35 digital map icon
44  Pelasgus laconicus  6291 documents-icon 35 digital map icon
45  Pelasgus marathonicus  5336 documents-icon 35 digital map icon
46  Pelasgus prespensis 6264 documents-icon 35 digital map icon
47  Pelasgus stymphalicus (ως Phoxinellus stymphalicus)  5333 documents-icon 35 digital map icon
48  Pelasgus thesproticus  5279 documents-icon 35 digital map icon
49  Rhodeus amarus (ως Rhodeus sericeus amarus στη 2η) 5339 documents-icon 35 digital map icon
50  Rhodeus meridionalis (ως Rhodeus sericeus amarus στη 2η)  5340 documents-icon 35 digital map icon
51  Rutilus panosi  5344 documents-icon 35 digital map icon
52  Rutilus ylikiensis  5343 documents-icon 35 digital map icon
53  Rutilus prespensis  5342 documents-icon 35 digital map icon
54  Sabanejewia balcanica  5197 documents-icon 35 digital map icon
55  Salmo faroides 5350 documents-icon 35 -
56  Salmo louroensis  5352 documents-icon 35 -
57  Salmo macedonicus 5353 documents-icon 35 -
58  Salmo pelagonicus 5354 documents-icon 35 -
59  Salmo peristericus  5355 documents-icon 35 -
60  Scardinius graecus  1121 documents-icon 35 digital map icon
61  Silurus aristotelis  1150 documents-icon 35 digital map icon
62  Telestes beoticus  5335 documents-icon 35 digital map icon
63  Telestes pleurobipunctatus (ως Phoxinellus pleurobipunctatus)  5334 documents-icon 35 digital map icon
64  Tropidophoxinellus hellenicus  5341 documents-icon 35 digital map icon
65  Tropidophoxinellus spartiaticus 6289 documents-icon 35 digital map icon
66  Valencia letourneuxi  1992 documents-icon 35 -
67  Zingel balcanicus (ως Zingel streber στη 2η) [2007-2014-επιστημονική επιφύλαξη (αμφίβολη παρουσία)] 5356 documents-icon 35 -
Home   Close