Νόμος 3937/2011 περί "Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις"

Ο ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδόθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας για την  αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας και την κάλυψη των υποχρεώσεών της αναφορικά με την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Μέσα από τα άρθρα του, ο ν. 3937/2011 τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος», προτάσσοντας:

  • τη συγκρότηση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών,
  • τη διατήρηση των ειδών της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσα από τη θεσμοθέτηση εργαλείων παρακολούθησης και προστασίας, ειδικών διατάξεων για τη προστασία και διατήρηση της ενδημικής βιοποικιλότητας, αλλά και ειδικών ρυθμίσεων για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη,
  • τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και την πρόληψη της υποβάθμισής τους, συμπεριλαμβανόμενης της προστασίας των μικρών υγροτόπων
  • τη βέλτιστη εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ μέσα από τον καθορισμό στόχων διατήρησης και άλλων ρυθμίσεων για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
  • την επιστημονική έρευνα και την κοινωνική ενημέρωση και συμμετοχή.

Με τον ν. 3937/2011, χαρακτηρίσθηκαν οι πρώτες 239 ΕΖΔ στην Ελλάδα [πρόκειται για τους 239 ΤΚΣ της Ελλάδας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259) (άρθρο 5, παρ. 4.1, εδάφιο α)].

Home   Close