4η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Ερπετών
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Θαλάσσια Ερπετά (MMED)
1  Caretta caretta 1224 documents-icon 35 digital map icon
2  Chelonia mydas  1227 documents-icon 35 digital map icon
3  Dermochelys coriacea  1223 documents-icon 35 digital map icon
Χερσαία Ερπετά (MED)
4  Ablepharus kitaibelii 1276 documents-icon 35 digital map icon
5  Algyroides moreoticus 1258 documents-icon 35 digital map icon
6  Algyroides nigropunctatus 1243 documents-icon 35 digital map icon
7  Anatololacerta anatolica 5373 documents-icon 35 digital map icon
8  Anatololacerta oertzeni 5372 documents-icon 35 digital map icon
9  Chalcides ocellatus 1274 documents-icon 35 digital map icon
10  Chamaeleo chamaeleon 1235 documents-icon 35 -
11  Coronella austriaca 1283 documents-icon 35 digital map icon
 12  Dolichophis caspius  6138  documents-icon 35 digital map icon 
13  Dolichophis jugularis
6089 documents-icon 35 digital map icon
14  Eirenis modesta
1282 documents-icon 35 digital map icon
15  Elaphe quatuorlineata 1279 documents-icon 35 digital map icon
16  Elaphe sauromates 5194 documents-icon 35 digital map icon
17  Emys orbicularis  1220 documents-icon 35 digital map icon
18  Eryx jaculus  1277 documents-icon 35 digital map icon
19  Hellenolacerta graeca  6079 documents-icon 35 digital map icon
20  Hemorrhois nummifer
6153 documents-icon 35 digital map icon
21  Hierophis gemonensis 5669 documents-icon 35 digital map icon
22  Hierophis viridiflavus 5670 documents-icon 35 digital map icon
23  Lacerta agilis 1261 documents-icon 35 digital map icon
24  Lacerta viridis
1263 documents-icon 35 digital map icon
25  Lacerta trilineata 1251 documents-icon 35 digital map icon
26  Laudakia  stellio
6139 documents-icon 35 digital map icon
27  Macrovipera schweizeri
1296 documents-icon 35 -
28  Mauremys rivulata 2373 documents-icon 35 digital map icon
29  Mediodactylus kotschyi 6958 documents-icon 35 digital map icon
30  Natrix tesselata 1292 documents-icon 35 digital map icon
31  Ophiomorus punctatissimus 1271 documents-icon 35 digital map icon
32  Ophisaurus apodus 1269 documents-icon 35 digital map icon
33  Ophisops elegans 1268 documents-icon 35 digital map icon
34  Platyceps najadum 6092 documents-icon 35 digital map icon
35  Podarcis cretensis 5375 documents-icon 35 digital map icon
36  Podarcis erhardii 1238 documents-icon 35 digital map icon
37  Podarcis gaigeae 6937 documents-icon 35 digital map icon
38  Podarcis levendis 5376 documents-icon 35 digital map icon
39  Podarcis milensis 1239 documents-icon 35 digital map icon
40  Podarcis muralis 1256 documents-icon 35 digital map icon
41  Podarcis peloponnesiaca 1254 documents-icon 35 digital map icon
42  Podarcis taurica 1248 documents-icon 35 digital map icon
43  Telescopus fallax 1289 documents-icon 35 digital map icon
44  Testudo graeca 1219 documents-icon 35 digital map icon
45  Testudo hermanni 1217 documents-icon 35 digital map icon
46  Testudo marginata 1218 documents-icon 35 digital map icon
47  Vipera ammodytes 1295 documents-icon 35 digital map icon
48  Vipera ursinii
1298 documents-icon 35 -
49  Vipera xanthina
1294 documents-icon 35 digital map icon
 50  Zamenis longissimus 6091 documents-icon 35 digital map icon
 51  Zamenis situla 6095 documents-icon 35 digital map icon
Home   Close