Εθνικές εκθέσεις

Οι Εθνικές εκθέσεις για το περιβάλλον, υποβάλλονται στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (Central Data Repository - CDR) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ / Eionet).

Οι εκθέσεις καλύπτουν θέματα όπως η ποιότητα του νερού, η παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κ.ά. Κατατάσσονται σε φακέλους σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ή σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον είναι ένα δίκτυο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, έξι ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα και ένα δίκτυο από περίπου 1000 εμπειρογνώμονες από 39 χώρες σε πάνω από 350 εθνικούς οργανισμούς περιβάλλοντος και άλλους φορείς που ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Αυτά είναι τα εθνικά εστιακά σημεία (National Focal Points - NFPs) και τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς (National Reference Centres - NRCs).

Το δίκτυο συνεργασίας Eionet είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την υποστήριξη της συλλογής και οργάνωσης των δεδομένων και για την ανάπτυξη και διάδοση των πληροφοριών. Μέσω του Eionet, συντονίζεται η υποβολή εθνικά επικυρωμένων και υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών δεδομένων από τις επιμέρους χώρες.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση των ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών αξιολογήσεων που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και της γνώσης που διαδίδεται και γίνεται προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν για τη στήριξη των διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και τη συμμετοχή του κοινού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Home   Close