4η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Θηλαστικών
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Θαλάσσια θηλαστικά (MMED)
1  Balaenoptera acutorostrata (occasional) 2618 documents-icon 35 -
2  Balaenoptera physalus 2621 documents-icon 35 digital map icon
3  Delphinus delphis 1350 documents-icon 35 digital map icon
4  Grampus griseus 2030 documents-icon 35  digital map icon
5  Megaptera novaeangliae (occasional) 1345 - -
6  Monachus monachus 1366 documents-icon 35 -
7  Phocoena phocoena 1351 documents-icon 35 digital map icon
8  Physeter macrocephalus 2624 documents-icon 35 digital map icon
9  Pseudorca crassidens (occasional) 2028 documents-icon 35 -
10  Stenella coeruleoalba 2034 documents-icon 35 digital map icon
11  Steno bredanensis (occasional) 2033 documents-icon 35 -
12  Tursiops truncatus 1349 documents-icon 35 digital map icon
13  Ziphius cavirostris 2035 documents-icon 35 digital map icon
Χερσαία θηλαστικά (MED)
14  Barbastella barbastellus 1308 documents-icon 35 digital map icon
15  Canis aureus 1353 documents-icon 35 digital map icon
16  Canis lupus
1352 documents-icon 35 digital map icon
17  Capra aegagrus 1372 documents-icon 35 digital map icon
18  Spermophilus citellus 1335 documents-icon 35 -
19  Dryomys nitedula 1342 documents-icon 35 digital map icon
20  Eptesicus anatolicus 6924 documents-icon 35 digital map icon
21  Eptesicus serotinus 1327 documents-icon 35 digital map icon
22  Felis silvestris 1363 documents-icon 35 digital map icon
23  Lutra lutra 1355 documents-icon 35 digital map icon
24  Lynx lynx 1361 documents-icon 35 digital map icon
25  Martes martes  1357 documents-icon 35 digital map icon
26  Miniopterus schreibersii 1310 documents-icon 35 -
27  Muscardinus avellanarius 1341 documents-icon 35 digital map icon
28  Mustela putorius 1358 documents-icon 35 digital map icon
29  Myomimus roachi 2617 documents-icon 35 digital map icon
30  Myotis alcathoe 5003 documents-icon 35 digital map icon
31  Myotis aurascens 5004 documents-icon 35 digital map icon
32  Myotis bechsteinii 1323 documents-icon 35 digital map icon
33  Myotis blythii 1307 documents-icon 35 -
34  Myotis brandtii 1320 documents-icon 35 digital map icon
35  Myotis capaccinii 1316 documents-icon 35 -
36  Myotis daubentonii 1314 documents-icon 35 digital map icon
37  Myotis emarginatus 1321 documents-icon 35 -
38  Myotis myotis 1324 documents-icon 35 -
39  Myotis mystacinus 1330 documents-icon 35 digital map icon
40  Myotis nattereri 1322 documents-icon 35 -
41  Nyctalus lasiopterus 1328 documents-icon 35 digital map icon
42  Nyctalus leisleri 1331 documents-icon 35 digital map icon
43  Nyctalus noctula 1312 documents-icon 35 digital map icon
44  Pipistrellus hanaki 5253 documents-icon 35 digital map icon
45  Pipistrellus kuhlii 2016 documents-icon 35 digital map icon
46  Pipistrellus nathusii 1317 documents-icon 35 digital map icon
47  Pipistrellus pipistrellus 1309 documents-icon 35 digital map icon
48  Pipistrellus pygmaeus 5009 documents-icon 35 digital map icon
49  Hypsugo savii 5365 documents-icon 35 digital map icon
50  Plecotus auritus 1326 documents-icon 35 digital map icon
51  Plecotus austriacus 1329 documents-icon 35 digital map icon
52  Plecotus kolombatovici 5011 documents-icon 35 digital map icon
53  Plecotus macrobullaris 5012 documents-icon 35 digital map icon
54  Rhinolophus blasii 1306 documents-icon 35 -
55  Rhinolophus euryale 1305 documents-icon 35 -
56  Rhinolophus ferrumequinum 1304 documents-icon 35 -
57  Rhinolophus hipposideros 1303 documents-icon 35 -
58  Rhinolophus mehelyi 1302 documents-icon 35 -
59  Rousettus aegyptiacus 4002 documents-icon 35 digital map icon
60  Rupicapra rupicapra balcanica 1371 documents-icon 35 digital map icon
61  Sciurus anomalus 1336 documents-icon 35 digital map icon
62  Tadarida teniotis 1333 documents-icon 35 digital map icon
63  Ursus arctos 1354 documents-icon 35 digital map icon
64  Vespertilio murinus 1332 documents-icon 35 digital map icon
65  Vormela peregusna 2635 documents-icon 35 digital map icon