Συμμετέχω

Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων από τον σύγχρονο άνθρωπο κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στην καθημερινή πρακτική.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος αναδεικνύονται σε ουσιαστικό δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση του κράτους.

Η Σύμβαση του Άαρχους αναγνωρίζει το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση και στη διατύπωση γνώμης για επικείμενα σχέδια, μέτρα και προγράμματα που αφορούν στο περιβάλλον. Η Οδηγία για τα Ύδατα αφιερώνει ένα από τα άρθρα της στη σπουδαιότητα που έχει η πληροφόρηση του κοινού και οι διαβουλεύσεις. Το Άρθρο 14 θέτει το αναλυτικό πλαίσιο εφαρμογής των συμμετοχικών διαδικασιών και κατευθύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή της Οδηγίας, κυρίως όσον αφορά στην εκπόνηση, αναθεώρηση και ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης.

Home   Close