Το έργο

Ο Δικτυακός Τόπος «Φύση και Βιοποικιλότητα της Ελλάδας» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ: 373569.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2014. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση πληροφοριών για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες και τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στο κοινό.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, και συγκεκριμένα στον Άξονα προτεραιότητας 04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη".

Φορέας υλοποίησης είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Το ΕΚΒΥ έχοντας αναπτύξει σημαντικό έργο σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας (επιστημονικές μελέτες, έργα προστασίας και διατήρησης της φύσης, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, κ.ά.), διατηρεί πλούσια αρχεία για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, προσβάσιμα μόνο επί τόπου από τη Βιβλιοθήκη του. Η τεκμηρίωση και διάδοσή των αρχείων μέσω του διαδικτύου, κρίθηκε αναγκαία τόσο για την ασφαλή διαφύλαξή τους, όσο και για την καθιέρωση σύγχρονων τρόπων διεκπεραίωσης συναλλαγών της Βιβλιοθήκης με τον πολίτη.

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας», έγινε η οργάνωση του αρχείου πληροφοριών του ΕΚΒΥ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα (μελέτες, βιβλία, αφίσες, γεωχωρικά δεδομένα, φωτογραφίες, χάρτες, κ.ά.), παράχθηκε ένα σύνολο ψηφιακών τεκμηρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων του ΕΚΤ, και αναπτύχθηκαν το ψηφιακό και το γεωγραφικό αποθετήριο του ΕΚΒΥ, ο παρόν δικτυακός τόπος, και οι δικτυακές υπηρεσίες για την αναζήτηση, εύρεση και διάχυση των πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Στην υλοποίηση της Πράξης συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σύμφωνα με πλαίσιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ αυτού και του ΕΚΒΥ, με σκοπό την παροχή από το ΕΚΤ των κάτωθι:

  • Υπηρεσίες Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος, για τη διασύνδεση των μεταδεδομένων με τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους του ΕΚΒΥ στο σημείο σταθερής διάθεσής τους (Ψηφιακό αποθετήριο ΕΚΒΥ).
  • Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων, για την ασφαλή διαφύλαξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του ΕΚΒΥ.
  • Οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα διαλειτουργικότητας και σύστημα ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που κάνει διαθέσιμα το ΕΚΒΥ με τις υπηρεσίες Ενιαίου Καταλόγου του Ψηφιακού Πολιτιστικού αποθέματος και Ασφαλούς Διαφύλαξης ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του ΕΚΤ.
Home   Close