4η εθνική έκθεση - Έντυπα αναφοράς και χάρτες

Το Ειδικό Μέρος της 4ης εθνικής έκθεσης για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2013-2018, περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς και τα γεωχωρικά δεδομένα εξάπλωσης για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στην Ελλάδα.

Όλα τα αρχεία της 4ης εθνικής έκθεσης είναι αναρτημένα στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (Central Data Repository - CDR) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ / Eionet). Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» (sensitive). Ο λόγος είναι ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τη διατήρησή του (αν, για παράδειγμα, το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής). Επίσης, γεωχωρικά δεδομένα (χάρτες) απουσιάζουν στην περίπτωση που για κάποιο συγκεκριμένο είδος δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα εξάπλωσης ή και στην περίπτωση που η υποβολή των γεωχωρικών δεδομένων δεν ήταν υποχρεωτική από την ΕΕ (για παράδειγμα, είδη με περιστασιακή παρουσία στη χώρα μας).

Τα έντυπα αναφοράς και οι χάρτες εξάπλωσης ανά τύπο οικοτόπου και είδος, διατίθενται παρακάτω σε μορφή αρχείων pdf:

Home   Close