Τα φυτά της Ελλάδας

Για την Ελλάδα αναφέρονται 5752 είδη χλωρίδας ανώτερων φυτών. Από αυτά, 1278 είναι ενδημικά της Ελλάδας, δηλαδή δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα. Από τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας, 253 είδη θεωρούνται απειλούμενα. Περαιτέρω, στην Ελλάδα καταγράφηκαν, το 2007, 58 είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος, δηλαδή είδη που αναφέρονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Από αυτά, 42 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, δηλαδή είναι είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος, των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και 25 εξ αυτών είναι προτεραιότητας, δηλαδή είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της περιοχής της φυσικής τους κατανομής το οποίο περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της 2ης εθνικής έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2000 – 2006, από τα 58 είδη φυτών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, σε ικανοποιητική κατάσταση βρίσκονται τα 5 είδη, σε ανεπαρκή κατάσταση τα 19 και σε κακή κατάσταση τα 2 είδη. Περαιτέρω, για 32 είδη ή 55% των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. Με την ένταξη των νέων κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κατάλογος των ειδών φυτών κοινοτικού ενδιαφέροντος επικαιροποιήθηκε και σήμερα απαρτίζεται από 63 είδη.

Επισημαίνεται τέλος, η ύπαρξη των Kόκκινων Βιβλίων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών (εκδόσεις του 1995 και του 2009):

  • Phitos, D., A. Strid, S. Snogerup, and W. Greuter. (eds). 1995. The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece, WWF Hellas  Athens. 528 p.
  • Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. (εκδ.). 2009. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Ελληνική Βοτανική Εταιρία και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πάτρα. Τόμος Πρώτος (A-D) - Τόμος Δεύτερος (E-Z).

Πηγές:

Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

2η εθνική έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2000 – 2006

 

Home   Close