3η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Ερπετών
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Θαλάσσια Ερπετά (MMED)
1  Caretta caretta 1224 documents-icon 35 digital map icon
2  Chelonia mydas  1227 documents-icon 35 digital map icon
3  Dermochelys coriacea  1223 documents-icon 35 digital map icon
Χερσαία Ερπετά (MED)
4  Ablepharus kitaibelii 1276 documents-icon 35 digital map icon
5  Algyroides moreoticus 1258 documents-icon 35 digital map icon
6  Algyroides nigropunctatus 1243 documents-icon 35 digital map icon
7  Anatololacerta anatolica 5373 documents-icon 35 digital map icon
8  Anatololacerta oertzeni 5372 documents-icon 35 digital map icon
9  Chalcides ocellatus 1274 documents-icon 35 digital map icon
10  Chamaeleo chamaeleon 1235 documents-icon 35 digital map icon
11  Chamaeleo africanus 5368 documents-icon 35 -
12  Coluber jugularis (=Dolichophis jugularis) 1280 documents-icon 35 digital map icon
13  Coluber najadum (=Platyceps najadum) 1286 documents-icon 35 digital map icon
14  Coluber viridiflavus (=Hierophis viridiflavus) 1284 documents-icon 35 digital map icon
15  Coronella austriaca 1283 documents-icon 35 digital map icon
16  Cyrtodactylus kotschyii (=Cyrtopodion kotschyii, Mediodactylus kotschyi) 6154 documents-icon 35 digital map icon
17  Dolichophis caspius (=Coluber caspius) 6138 documents-icon 35 digital map icon
18  Eirenis modesta (=Eirenis modestus) 1282 documents-icon 35 digital map icon
19  Elaphe longissima 1281 documents-icon 35 digital map icon
20  Elaphe quatuorlineata 1279 documents-icon 35 digital map icon
21  Elaphe sauromates 5194 documents-icon 35 digital map icon
22  Elaphe situla (=Zamenis situla, Zamenis situlus) 1293 documents-icon 35 digital map icon
23  Emys orbicularis  1220 documents-icon 35 digital map icon
24  Eryx jaculus  1277 documents-icon 35 digital map icon
25  Hellenolacerta graeca (=Lacerta graeca)  6079 documents-icon 35 digital map icon
26  Hemorrhois nummifer (=Coluber nummifer) 6153 documents-icon 35 digital map icon
27  Hierophis gemonensis (=Coluber gemonensis) 5669 documents-icon 35 digital map icon
28  Lacerta agilis 1261 documents-icon 35 digital map icon
29  Lacerta viridis (=Seps viridis) 1263 documents-icon 35 digital map icon
30  Lacerta trilineata 1251 documents-icon 35 digital map icon
31  Laudakia  stellio (=Stellio stellio) 6139 documents-icon 35 digital map icon
32  Macrovipera schweizeri (=Vipera lebetina schweizeri) 1296 documents-icon 35 -
33  Mauremys rivulata (=Mauremys caspica) 2373 documents-icon 35 digital map icon
34  Natrix tesselata 1292 documents-icon 35 digital map icon
35  Ophiomorus punctatissimus 1271 documents-icon 35 digital map icon
36  Ophisaurus apodus 1269 documents-icon 35 digital map icon
37  Ophisops elegans 1268 documents-icon 35 digital map icon
38  Podarcis cretensis (=Podarcis erhardii cretensis) 5375 documents-icon 35 digital map icon
39  Podarcis erhardii 1238 documents-icon 35 digital map icon
40  Podarcis levendis 5376 documents-icon 35 digital map icon
41  Podarcis milensis 1239 documents-icon 35 digital map icon
42  Podarcis muralis 1256 documents-icon 35 digital map icon
43  Podarcis peloponnesiaca 1254 documents-icon 35 digital map icon
44  Podarcis taurica 1248 documents-icon 35 digital map icon
45  Telescopus fallax 1289 documents-icon 35 digital map icon
46  Testudo graeca 1219 documents-icon 35 digital map icon
47  Testudo hermanni 1217 documents-icon 35 digital map icon
48  Testudo marginata 1218 documents-icon 35 digital map icon
49  Vipera ammodytes 1295 documents-icon 35 digital map icon
50  Vipera ursinii (=Vipera graeca) 1298 documents-icon 35 -
51  Vipera xanthina (=Montiipera xanthina) 1294 documents-icon 35 digital map icon
Home   Close