Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθορίζει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να υποβάλλουν, ανά εξαετία, εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της Οδηγίας στην επικράτειά τους. Στο εν λόγω Άρθρο επισημαίνεται ότι οι εκθέσεις των Κρατών Μελών θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα μέτρα διατήρησης που αναφέρονται στο Άρθρο 6, εκτίμηση της επίδρασης των μέτρων στην κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς επίσης και τα κυριότερα αποτελέσματα της εποπτείας που διενεργείται σύμφωνα με το Άρθρο 11 για την κατάσταση της διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (δηλαδή για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και για τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας).

Οι εθνικές εκθέσεις χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραγωγή μίας ενιαίας έκθεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το γεγονός αυτό προέκυψε η ανάγκη για παροχή εναρμονισμένων δεδομένων από τα Κράτη μέλη, ώστε να είναι εφικτή η ομαδοποιημένη επεξεργασία τους. Αυτό οδήγησε στην τυποποίηση των εθνικών εκθέσεων. Τη μορφή της τυποποιημένης έκθεσης επεξεργάζονται κάθε φορά τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έχουν ολοκληρωθεί τρεις περίοδοι αναφοράς και έχουν υποβληθεί ισάριθμες εθνικές εκθέσεις από τα Κράτη μέλη, διαφορετικής μορφής και περιεχομένου ανά περίοδο αναφοράς:

  • Η 1η εθνική έκθεση υποβλήθηκε το 2001, αφορούσε στην περίοδο 1994-2000 και επικεντρώθηκε στην πρόοδο των κρατών μελών αναφορικά με τη νομοθετική μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας και τις διοικητικές πτυχές στη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000.
  • Η 2η εθνική έκθεση υποβλήθηκε το 2007, αφορούσε στην περίοδο 2001-2006 και στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα. Η 2η εθνική έκθεση της Ελλάδας βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envrfzupg/overview. Μέθοδος εργασίας και σύνοψη αποτελεσμάτων.
  • Η 3η εθνική έκθεση αφορούσε στην περίοδο 2007-2012 και στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκεη δεύτερη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, αλλά και η πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δικτύου Natura 2000. Η 3η εθνική έκθεση της Ελλάδας βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envvkfa_q/

Η εκάστοτε μορφή των εθνικών εκθέσεων, όπως και οι συνοδευτικές οδηγίες συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων τους, αποτελούν βελτιωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση των προηγούμενων, βάσει της εμπειρίας των Κρατών μελών. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και αναλυτικά παραδείγματα στα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες προσεγγίσεις για την εκτίμηση επιμέρους παραμέτρων, δίνοντας στα Κράτη μέλη τη δυνατότητα ευελιξίας αναλόγως της διαθεσιμότητας των δεδομένων ή των διαφορετικών ή και ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών. Βάσει των αναθεωρημένων οδηγιών, για τη σύνταξη της 3ης εθνικής έκθεσης ήταν δυνατή η χρήση ποικίλων πηγών δεδομένων (τα οποία συχνά είχαν συλλεχθεί για άλλους λόγους), μοντέλων ή της γνώμης των ειδικών.

Η 2η και η 3η έκθεση αποτελούνται από δύο μέρη:

  • Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή των επιμέρους θεμάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα Κράτη Μέλη (νομικό πλαίσιο, κατάσταση χαρακτηρισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, θέματα διαχείρισης, μέτρα διατήρησης και προστασίας, οικονομικά θέματα, κ.λπ.).
  • Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει έντυπα αναφοράς και χάρτες εύρους και εξάπλωσης για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στο Κράτος Μέλος.

Αρμόδια Εθνική Αρχή για την υποβολή των εθνικών εκθέσεων υπό το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι το Υπουργείο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ, πρώην ΥΠΕΚΑ) και Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη της εκπόνησης της έκθεσης είναι η Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων / Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών (πρώην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος).

Home   Close