Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Η ενημέρωση του κοινού για την πολύπλευρη και πολυσήμαντη αξία των φυσικών πόρων αποτελεί ισχυρό μέσο για την προστασία, συνετή χρήση και αειφορική διαχείρισή τους.

Υποδομές ενημέρωσης και ερμηνείας περιβάλλοντος, έντυπες και οπτικοακουστικές εκδόσεις, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, CD-ROM, οικοτουριστικοί οδηγοί, λευκώματα και ειδικές εκδόσεις, εκθέσεις και ενημερωτικές ημερίδες, δράσεις προβολής περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν τη γνώση, για να ευαισθητοποιήσουν και να αναδείξουν ως επιτακτική την ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς.

- Υποδομές ενημέρωσης

- Υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Home   Close