Η 4η εθνική έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

 

Η 4η εθνική έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ υπό το άρθρο 17

Η 4η εθνική έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ υπό το άρθρο 17 καλύπτει την περίοδο αναφοράς 2013 – 2018.

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) τον Απρίλιο του 2019 υπό τη μορφή βάσης δεδομένων (Reporting Tool) η οποία αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency-EEA). Οριστικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου και αξιολόγησης από το Θεματικό Κέντρο Βιοποικιλότητας του ΕΕΑ. Η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (Central Data Repository - CDR) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ / Eionet).  Η έκθεση συνοδεύεται από τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης.

Αποτελείται από δύο μέρη:

  • Γενικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την πρόοδο εφαρμογής επιμέρους θεμάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα.
  • Ειδικό μέρος το οποίο αποτελείται από έντυπα αναφοράς και γεωχωρικά δεδομένα/χάρτες εξάπλωσης  για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στην Ελλάδα (χάριν συντομίας, στο εξής θα αναφέρονται από κοινού ως «έντυπα αναφοράς» διότι οι χάρτες εξάπλωσης είναι απαίτηση των εντύπων αναφοράς). Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» (sensitive). Ο λόγος είναι ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τη διατήρησή του (αν, για παράδειγμα, το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής). Επίσης, γεωχωρικά δεδομένα (χάρτες) απουσιάζουν στην περίπτωση που για κάποιο συγκεκριμένο είδος δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα εξάπλωσης ή και στην περίπτωση που η υποβολή των γεωχωρικών δεδομένων δεν ήταν υποχρεωτική από την ΕΕ (για παράδειγμα, είδη με περιστασιακή παρουσία στη χώρα μας).
Home   Close