Περιοχές ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000

Αξιόλογες περιοχές της χώρας έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει εντάξει 419 περιοχές: 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Οι περιοχές του δικτύου NATURA 2000 καταλαμβάνουν έκταση περίπου 4,3 εκ. ha, ή το 27% της χερσαίας έκτασης της χώρας.

Στον ελληνικό κατάλογο των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δηλαδή οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση, οι Υγρότοποι Ραμσάρ κ.λπ. Το ΕΚΒΥ έχει συνδέσει τη διαδρομή του με το δίκτυο Natura 2000, καθώς συντόνισε την καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 περιοχές – «Επιστημονικός Κατάλογος»), από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Η καταγραφή αυτή έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE που υλοποίησε το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Πατρών (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)».

Η εθνική βάση δεδομένων με τα ειδικότερα στοιχεία κάθε περιοχής του δικτύου Natura 2000 της χώρας υποβάλλεται από τη χώρα στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του EIONET.

Γενικότερα στοιχεία για το δίκτυο Natura 2000 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδονται σε περιληπτική μορφή στην περιοδική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βαρόμετρο».

Στοιχεία απεικόνισης του δικτύου Natura 2000 φαίνονται σε map viewer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://natura2000.eea.europa.eu/.

Πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα υπάρχουν σε σχετική θέση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Home   Close