Χάρτης φύσης και βιοποικιλότητας

Η επισκόπηση γεωχωρικών δεδομένων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας γίνεται από τον Χάρτη φύσης και βιοποικιλότητας.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, με δυνατότητα πλοήγησης σε ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας. Ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί, αλλά και να δει τα αντίστοιχα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Μπορεί ακόμη να διαμορφώσει τον χάρτη που επιθυμεί επεμβαίνοντας στον τρόπο απεικόνισης κάθε επιπέδου πληροφορίας, και να εκτυπώσει το αποτέλεσμα της επιλογής του.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διαδραστικής επέμβασης του χρήστη στον χάρτη, μέσω της εισαγωγής σε ειδική φόρμα ζεύγους γεωγραφικών συντεταγμένων ενός σημείου ενδιαφέροντος και απεικόνισής του στον χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να διαπιστώσει αν το σημείο που τον ενδιαφέρει βρίσκεται μέσα σε κάποια προστατευόμενη περιοχή.

Τα επίπεδα πληροφορίας είναι ομαδοποιημένα ως εξής:

Α. Προστατευόμενες τοποθεσίες

 • Εθνικά προστατευόμενες περιοχές
 • Περιοχές δικτύου NATURA 2000
 • Περιοχές χαρακτηρισμένες από διεθνείς συμβάσεις
  • Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης
  • Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ
  • Βιογενετικά Αποθέματα
  • Αποθέματα Βιόσφαιρας
  • Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα
  • Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Β. Ενδιαιτήματα και βιότοποι

 • Υγρότοποι
  • Υγρότοποι της Ελλάδας (Ηπειρωτικό τμήμα)
  • Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας
  • Επιστημονική οριοθέτηση υγροτόπου Μουστού
 • Τύποι οικοτόπων χαρτογράφησης
 • Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2007-2012

Γ. Κατανομή ειδών

 • Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2007-2012
 • Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης αναπαραγόμενων πουλιών Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2008-2014

Δ. Όρια Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ε. Υδρολογία

 • Λίμνες
  • Βαθυμετρία λιμνών
   • Βαθυμετρικά σημεία λιμνών
   • Ισοβαθείς καμπύλες λιμνών
  • Κατάσταση λιμνών
   • Οικολογική κατάσταση λιμνών
   • Χημική κατάσταση λιμνών
   • Συνολική κατάσταση λιμνών
  • Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Λιμνών
   • Σταθμοί Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης λιμνών

ΣΤ. Πολιτισμός

 • Υποδομές ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ερμηνείας
 • Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Για τον καλύτερο προσανατολισμό του χρήστη, ο χάρτης περιλαμβάνει υπόβαθρα, που αντλούνται από την διαδικτυακή υπηρεσία Google Maps («Δορυφορικές εικόνες», «Ανάγλυφο» και «Οδικό δίκτυο»), από την υπηρεσία Bing Maps («Αεροφωτογραφίες», «Υβριδικός Χάρτης» και «Οδικό δίκτυο»), και από την υπηρεσία OpenStreetMaps («Χάρτες»).

Home   Close