Εθνικές εκθέσεις CDDA

Οι εθνικές εκθέσεις για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας που έχουν χαρακτηριστεί από την Εθνική νομοθεσία, υποβάλλονται κάθε δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν την περιγραφική βάση δεδομένων «Common Database on Designated Areas» (CDDA) και τα αντίστοιχα γεωχωρικά δεδομένα με τα όρια των περιοχών.

Η βάση δεδομένων διατίθεται σε μορφή MsAccess και τα γεωχωρικά δεδομένα σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile.

Η αντιστοίχιση των κατηγοριών προστασίας με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται από το CDDA περιέχεται στον πίνακα "designations" της βάσης δεδομένων. Το σύνολο της περιγραφικής πληροφορίας ανά προστατευόμενη περιοχή (π.χ. κατηγορία προστασίας, ονομασία περιοχής, κωδικός περιοχής, έκταση, αντιστοίχιση με κωδικό IUCN, κ.ά.), περιέχεται στον πίνακα "sites" της βάσης δεδομένων. Στη βάση περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους ζώνες ευρύτερων προστατευόμενων περιοχών (π.χ. εξωτερικά όρια εθνικού πάρκου, περιοχές προστασίας της φύσης ή και απόλυτης προστασίας της φύσης εντός εθνικών πάρκων, περιφερειακές ζώνες εθνικού πάρκου).

Οι εθνικές εκθέσεις για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται αναρτημένες στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eea/cdda1

Home   Close